Skip to main content

Op het moment van de inschrijving in het centraal inschrijvingsregister, wordt nagegaan of je recht hebt op een voorrangscode.

Voor de toewijzing van sociale woningen gelden algemene toewijzingsregels. Lokale accenten zijn er om op specifieke noden van bepaalde doelgroepen of lokale binding in te spelen. In het lokaal toewijsbeleid zijn vier instroommogelijkheden, de vier pijlers:

 •  Standaardtoewijzingen:
  • lokale binding = voorrang voor personen die de afgelopen 10 jaar minstens 5 jaar onafgebroken in het werkingsgebied van Woonpunt Waas woonden
  • voorrang voor personen die mantelzorg verlenen of ontvangen
  • chronologische volgorde van inschrijving in het centraal inschrijvingsregister
 • Versnelde toewijzingen: 20% van alle toewijzingen worden versneld toegewezen. Deze kandidaten worden meestal aangebracht door een welzijnsorganisatie (bv. toewijzing aan een dakloze persoon)
 • Specifieke doelgroepen: ongeveer 400 woningen van Woonpunt Waas zijn voorbehouden voor specifieke doelgroepen ( personen +65 jaar, housing first, doorstroom doorgangswoning). Personen die tot deze doelgroepen behoren, krijgen voorrang. Ook hier geldt de voorrang lokale binding.
 • Interne mutaties en bijzondere toewijzingsregels: Woonpunt Waas kan ook woningen met voorrang toewijzen aan sociale huurders die omwille van dwingende redenen moeten worden geherhuisvest. De absolute voorrang geldt voor:
  • renovatie, aanpassingswerken of verkoop van de sociale huurwoning
  • herhuisvesten bij de beëindiging van het hoofdhuurcontract van een ingehuurde woning
  • onderbezetting van de sociale huurwoning

 

Is je gezinssamenstelling veranderd? Je fysieke toestand is gewijzigd? Je wil liever in een andere gemeente wonen bv. omdat je kinderen veranderen van school? Pas je dossier aan in het centraal inschrijvingsregister.

Gaan jij en je partner uit elkaar? Jullie hebben slechts één inschrijvingsnummer. Wil je niet langer samen ingeschreven blijven dan heb je twee keuzes:

 • Alleen jij of je partner blijft kandidaat. De persoon die kandidaat blijft, krijgt het inschrijvingsnummer. De andere partner moet hiervoor een document tekenen.
 • Je wilt allebei kandidaat blijven. De referentiehuurder zal het oorspronkelijke inschrijvingsnummer behouden. De andere partner wordt opnieuw ingeschreven met behoud van de oorspronkelijke inschrijvingsdatum.

Ja, dat kan. In volgende situaties word je van de wachtlijst geschrapt:

 • Je aanvaardt een aangeboden sociale woning
 • Je weigert twee keer een gepaste woning of je reageert twee keer niet op onze aanbodbrief.
 • Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden bij de actualisering van de wachtlijst.
 • Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden op het moment dat we je een gepaste woning aanbieden.
 • Je geeft bewust foute of onvolledige gegevens door.
 • Je reageert niet of niet tijdig op de (herinnerings-)brief bij actualisatie.
 • Je vraagt zelf om geschrapt te worden

Actualisatie van je inschrijving = bevestigen van je inschrijving.

Om de twee jaar ontvangt elke kandidaat-huurder een actualisatiebrief. Door je inschrijving te actualiseren bevestig je dat je nog steeds een sociale woning wil huren.

In 2024 zal je je inschrijving voor het eerst online moeten actualiseren in het centraal inschrijvingsregister. Alle kandidaten worden daar per brief van op de hoogte gebracht.