Skip to main content

Vóór de start van de huurperiode onderteken je de huurovereenkomst.

Was je al huurder vóór 1 maart 2017? Dan heb je een huurovereenkomst van onbepaalde duur.
Heb je een huurovereenkomst afgesloten na 1 maart 2017? Dan heb je een huurovereenkomst voor negen jaar.

In de huurovereenkomst staan de meest essentiële bepalingen. In de toelichting staat meer uitleg over elkaars rechten en plichten.
Klik hier voor de toelichting bij de huurovereenkomst voor onbepaalde duur.
Klik hier voor de toelichting bij de huurovereenkomst voor bepaalde duur.

Het RIO

Reglement van inwendige orde (RIO) (RIO) is een onderdeel van de huurovereenkomst. In het RIO staan alle afspraken tussen de huurder en Woonpunt Waas. Beide partijen moeten de regels respecteren en kunnen hiernaar verwijzen. Het RIO bepaalt wat ‘mag’ en ‘niet mag’. Het RIO is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Woonpunt Waas. De Raad van Bestuur behoudt het recht het RIO op elk moment te veranderen of aan te vullen. Wijzigingen die aangebracht worden aan het RIO moeten ter kennis gesteld worden van de huurders.

Registratie

Het huurcontract wordt samen met het RIO en de plaatsbeschrijving geregistreerd. Je ontvangt de geregistreerde bundel later.

De verplichtingen vermeld in het Vlaams Woninghuurdecreet

 1. Betalingsverplichting (art. 33 VWHD)
 2. Gebruik van het goed als een goed huisvader (art. 28 VWHD)
 3. Onderhoud- en herstellingsplicht (art. 26 VWHD)
 4. Teruggaveverplichting door de huurder (art. 39 VWHD)

De verplichtingen vermeld in de Vlaamse Codex Wonen

 1. In de woning zijn hoofdverblijfplaats hebben en er zich domiciliëren
 2. Alleen toestaan dat een persoon in de sociale huurwoning zijn hoofdverblijfplaats vestigt als de bijwoonst niet leidt tot een onaangepaste woning of een woning die niet voldoet aan de minimale bezettingsnormen (art. 3.1, §1, vierde lid, VCW) en die bijwoonst melden aan de verhuurder
 3. Alleen toestaan dat zijn echtgenoot of wettelijke samenwoner komt inwonen als ze samen voldoen aan de toelatingsvoorwaarden
 4. Alleen toestaan dat zijn feitelijke partner blijft inwonen als ze samen voldoen aan de toelatingsvoorwaarden
 5. De elementen meedelen die nodig zijn voor de huurprijsberekening als de verhuurder hierom verzoekt
 6. Beschikken over een basistaalvaardigheid Nederlands
 7. De leefbaarheid niet in het gedrang brengen
 8. De begeleidingsovereenkomst respecteren
 9. Instemmen met een verhuizing
 10. De huurder van een sociale assistentiewoning of ADL-woning moet de afspraken naleven die opgenomen zijn in de zorg- en dienstverleningsovereenkomst
 11. Niet-beroepsactieve huurders met arbeidspotentieel moeten zich inschrijven bij de VDAB

De verplichtingen vermeld in het Vlaams Woninghuurdecreet

 1. De leveringsplicht en de staat van het goed (art. 12 VWHD)
 2. Verplichting het rustig genot te verzekeren (art. 14 VWHD)
 3. Onderhouds- en herstellingsplicht verhuurder (art. 25 VWHD)

De verplichtingen vermeld in de Vlaamse Codex Wonen (VCW)

 1. Meedelen van de huurprijs en de een indicatie van additionele kosten
 2. De basisbegeleidingstaken
 3. Betrekken van het OCMW

Huurder of bijwoner? Een belangrijk verschil! Tot welke categorie jij behoort, heeft belangrijke gevolgen, ook op gebied van woonzekerheid. Lees na op deze website bij vraag en antwoord.

Je sluit een huurcontract af, dus moet je ook een huurwaarborg storten.

Hoeveel? 
De waarborg bedraagt 2 maal de basishuurprijs met een maximum van 1.167 euro in 2024.

Wanneer? 
Je betaalt de huurwaarborg voordat je de sleutels van je huurwoning krijgt.
Bij het einde van de huurovereenkomst maken we op basis van de plaatsbeschrijving en de staat van de woning je eindafrekening op. Alle openstaande facturen en kosten voor herstellingen, worden afgetrokken van de waarborg. Wat overblijft wordt op je rekening gestort.

Hoe? 
Er zijn drie mogelijkheden om je waarborg te betalen:

 • Je stort de waarborgbedrag volledig.
 • Je vraagt het OCMW om voor jou garant te staan en je betaalt de waarborg af aan het OCMW.
 • Je betaalt voor je de sleutel krijgt al een stuk van de waarborg (het bedrag van 1 maand huur) en je vraagt Woonpunt Waas om een afbetalingsplan voor het resterende bedrag. De maximum afbetalingstermijn is 18 maanden. Voor deze regeling betaal je een extra administratieve vergoeding.

Woonpunt Waas sluit een brandverzekering af voor al haar huurwoningen. Deze verzekering bevat een clausule van afstand van verhaal op de huurder. Het verhaal van derden is uitgebreid ten voordele van de huurder.

Voor je inboedel moet je wel zelf een verzekering afsluiten.