In de Driesheidelaan 15 te Zwijndrecht, staat de voormalige ADL-centrale momenteel leeg. Het betreft de gelijkvloerse verdieping van een appartement complex en heeft een oppervlakte van 106m². De bouw ervan was specifiek gericht op deze bestemming. Het eenvoudig omvormen naar een appartement is niet evident. Om die reden wenst WpW de markt te bevragen, op zoek naar een alternatieve invulling. Deze invulling is wel onderworpen aan een aantal voorwaarden.

Maatschappelijk relevant project
Via het lanceren van een open oproep tot kandidaten wenst WpW op zoek te gaan naar een huurder voor een omvorming van de ADL centrale naar een andere, doch evenzeer maatschappelijk relevant project. In haar statuten staat immers vermeld:

‘De woonmaatschappij kan alleen niet-residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen als dat aangewezen is in het kader van de realisatie van sociale woonprojecten, en als de noodzaak ervan wordt verantwoord aan de hand van ruimere omgevingsfactoren die van invloed zijn op collectieve woonbehoeften of aan de hand van stedenbouwkundige voorschriften of van de architectonische en ruimtelijke aspecten die de voorziening minder geschikt maken voor de uitoefening van het recht op wonen in al haar subcomponenten, vermeld in artikel 1.5. De verrichtingen in dat verband hebben altijd een subsidiair en accessoir karakter ten opzichte van de algemene en bijzondere doelstellingen van het sociale woonbeleid en kaderen in de ruimere integratie van het woonbeleid in andere beleidsvelden. Die verrichtingen komen niet in aanmerking voor subsidies die worden verstrekt in het kader van het sociale woonbeleid.
De inkomsten en uitgaven worden op een transparante wijze afgezonderd van de andere financiële stromen van de woonmaatschappij.

Om die reden wordt thans gezocht naar een huurder die het gebouw kan huren, maar die eveneens een meerwaarde heeft voor de wijk en/of de omgeving én die geen commercieel doel heeft.

WpW wenst dat er een maatschappelijke winst wordt gecreëerd. Wat die maatschappelijke winst kan zijn, dient de opdrachtnemer via zijn offerte te kennen geven. WpW zal op basis hiervan de kandidaat selecteren die de meest gunstige offerte binnenbracht.
Maatschappelijke winst kan zijn (niet uitsluitend en niet limitatief): meerwaarde voor omgeving, wijkleven (voordelen voor bewoners in wijk), lokaal maatschappelijk leven, …. De kandidaat kan andere elementen in zijn offerte opnemen die een maatschappelijke meerwaarde kunnen aantonen.

Het betreft een opdracht voor een termijn van 9 jaar, tweemaal met 9 jaar verlengbaar.
De kandidaten dienen hiervoor een visienota en een gedetailleerd plan van aanpak aan te leveren.
De voorziene huurprijs bedraagt 600 euro/maand, jaarlijks te indexeren volgens de gezondheidsindex, van de maand voorafgaand aan de verjaardag van het huurcontract.

Juridische grond
WpW stelt het gebouw ter beschikking onder de vorm van een huurovereenkomst.
Dit impliceert dat de overeenkomst niet onder toepassing valt van de overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2016 en haar uitvoeringsbesluit. De basisbeginselen, die ten grondslag liggen van de overheidsopdrachtenwetgeving, worden wel gerespecteerd: gelijkheid, non-discriminatie, transparantie, bekendmaking, eerlijke mededinging.

Argumentatie beoordelingscriteria
Er wordt voorgesteld de verschillende kandidaten te beoordelen op basis van de kwaliteit van de visie (inclusief gedetailleerd plan van aanpak) voor een duurzaam en maatschappelijk relevant project.

De algemene visie dient een inspirerend, maar realistisch beeld project te geven  in deze omgeving. Ook dient beschreven welke ingrepen aan het gebouw zelf noodzakelijk zijn. Idealiter worden er geen structurele ingrepen voorzien. Sowieso zal geëist worden dat aan het einde van de huur het gebouw in zijn oorspronkelijke staat dient hersteld.

De offertes worden beoordeeld op basis van de onderstaande criteria:
-de integratie van dit project in de huidige omgeving (40 punten);
-maatschappelijke meerwaarde  (40 punten)
-de integratie van dit project in het gebouwencomplex (20 punten)

De bovenstaande criteria kunnen overlappend zijn, doch worden beoordeeld vanuit verschillende oogpunten/uitgangspunten.

Bepaling, jury en beoordeling
WpW heeft een open oproep gelanceerd, wat betekent dat iedereen die interesse heeft een offerte kan indienen, ten laatste op vrijdag 10 november 2023 – 12:00 uur.

De voorstellen van aanpak van de geselecteerde kandidaten worden beoordeeld en gequoteerd door een jury, op basis van de in de oproep vastgestelde beoordelingscriteria. Er wordt een rangschikking opgemaakt. De eerst gerangschikte kandidaat zal gekozen worden.

De contracterende overheid behoudt zich het recht voor om met één of meer kandidaten te onderhandelen. De onderhandelingsresultaten worden in elk geval schriftelijk vastgelegd. Met de gekozen kandidaat zal een huurovereenkomst worden afgesloten.

Er wordt hierbij voorgesteld de jury als volgt samen te stellen:
-1 medewerker van het team Huurderbegeleiding van WpW:
-1 medewerker van team Projecten van WpW
-1 bestuurslid van WpW
-verslaggever: algemeen directeur Karin Beeldens

 Uiterste indieningsdatum
De uiterste datum voor het indienen van de offertes is vrijdag 10 november 2023 – 12:00 uur.